Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wpis od skargi na WIS

Wojciech Pietrasiewicz22 marca 2022Komentarze (0)

Czy zastanawiasz się, jakiej wysokości wpis od skargi na WIS (wiążącej informacji stawkowej) musisz wpłacić składając skargę do sądu?

Wysokość wpisu od skargi na WIS budziła spore wątpliwości. Praktyka sądów administracyjnych wskazywała na konieczność zapłaty kwoty 500 zł. Postanowiliśmy więc spróbować ją zmienić. Dlatego w kilku z naszych spraw dotyczących WIS postanowiliśmy wnieść zażalenie na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) o wysokości wpisu.

Z jakim efektem?  Dowiesz się z dzisiejszego wpisu 🙂

Skargi z zakresu zobowiązań podatkowych

WSA uznał, że wpis od skargi na WIS, to wpis od sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych. Stąd kwota 500 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w postanowieniu z 29 grudnia 2005 r., II FZ 727/05, uznał jednak, że skargi „z zakresu zobowiązań podatkowych” to te skargi, których przedmiot bezpośrednio dotyczy określenia wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty zobowiązania podatkowego.
Stanowisko to jest obecnie powszechnie akceptowane.

W orzecznictwie NSA uznaje się przy tym, że mimo szerokiego pojęcia „spraw z zakresu zobowiązań podatkowych”, nie powinno się przyjmować, że wszelkie sprawy w jakikolwiek sposób związane z pojęciem zobowiązań podatkowych są sprawami z zakresu zobowiązań (zob. postanowienie z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. II FZ 429/15).

Oznacza to więc, że tylko bezpośredni związek z określeniem wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty przesądza o tym, że mamy do czynienia ze sprawą z zakresu zobowiązań podatkowych. Sprawa z zakresu interpretacji przepisów dotyczycących stawek VAT, nie jest raczej taką sprawą.

Jak zakwalifikować WIS?

WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

  1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
  2. klasyfikację towaru;
  3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS jest więc decyzją administracyjną, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje m.in. jaka stawka VAT jest właściwa dla opisanego przez podatnika towaru lub usługi. WIS w zależności od przedmiotu rozpoznania może więc wskazywać jak zaklasyfikować dany towar lub usługę według żądanej klasyfikacji np. według Nomenklatury Scalonej (CN), PKWiU, czy PKOB.

Z perspektywy funkcjonalnej WIS jest podobny do interpretacji. O zaskarżaniu interpretacji pisaliśmy we wpisie Jak zaskarżyć interpretację indywidualną?

Wpis od skargi na WIS

WIS jest w swej naturze podobny do interpretacji indywidualnych. Dlatego wpis od skargi na WIS powinien być ustalany tak jak w przypadku interpretacji.  Po początkowych wątpliwościach, obecnie nie budzi już żadnych wątpliwości, że wpis sądowy od skargi na interpretację wynosi 200 zł (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Do podobnych wniosków udało nam się przekonać  NSA w sprawach WIS. NSA uznał bowiem, że:

„Mając na względzie charakter decyzji wydawanej w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej, w tym zwłaszcza jej elementy i wynikający z nich brak bezpośredniego związku z konkretnym zobowiązaniem podatkowym należy uznać, że brak jest podstaw do uznania, by wiążąca informacja stawkowa mieściła się w zakresie określonym w § 2 ust. 3 pkt 12 Rozporządzenia. Ponieważ nie jest ona również wyszczególniona w katalogu spraw wskazanych w § 2 ust. 1-5 Rozporządzenia, w niniejszej sprawie należało określić wpis na kwotę 200 zł, zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia.”
(postanowienia NSA z 3 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FZ 128/21, I FZ 129/21 oraz I FZ 130/21)

Całą treść postanowień znajdziesz tutaj. Czasem warto więc powalczyć o swoje prawa przed sądem nawet w kwestiach formalnych 🙂

Wojciech Pietrasiewicz24 grudnia 2021Komentarze (0)

W imieniu własnym oraz całego zespołu Tax & Art pragnę złożyć Ci życzenia zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia spędzonych, o ile to możliwe w tym pandemicznym czasie, w gronie rodziny i najbliższych. Życzę Ci, abyś w tym świątecznym okresie znalazł(a) czas na swoje pasje i to, co lubisz robić najbardziej.

Oby Nowy Rok, oprócz fatalnych zmian podatkowych, przyniósł nam pozytywne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i obdarował nas mnóstwem radosnych chwil.

Pozdrawiam Cię serdecznie

 

 

Wydawać się mogło że wraz z nowym JPK_VAT podatnikom będzie łatwiej dokonywać swoich rozliczeń, a czynny żal nie będzie konieczny. Nic bardziej mylnego…

Najbardziej problematyczne jest stosowanie prawidłowych kodów GTU jak też kodów dot. procedur np. kod TP, WEW etc.

Szerzej o tych obowiązkach pisaliśmy na blogu TUTAJ.

Korekta JPK_VAT a czynny żal

Nawet dokonując rozliczeń z należytą starannością i sumiennie prowadząc JPK_VAT, może się zdarzyć, że popełnisz błąd w części ewidencyjnej. Przecież nie jest trudno zastosować niewłaściwy kod GTU lub zły kod procedury. Jak to zwykle bywa, o swojej pomyłce zdasz sobie sprawę, gdy plik został już wysłany, a Ty otrzymałeś wyczekiwane UPO.

W tym wpisie wyjaśnię Ci czy powinieneś złożyć tzw. czynny żal wraz z korektą. Pamiętaj, że wpis ten skupia się jedynie na błędach w części ewidencyjnej JPK_VAT.

Czym jest czynny żal?

Kodeks Karny Skarbowy (KKS) stworzył możliwość swoistego „samodonosu”.

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, dodatkowo ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zatem jest to czynność/dokument, którego złożenie przez Ciebie pomoże uniknąć kar w postępowaniu karnym skarbowym.

Wraz z wprowadzeniem JPK VAT oraz procedury jego korygowania pojawiły się wątpliwości, czy musi im towarzyszyć czynny żal. Zależy to od tego jak szeroko rozumiemy pojęcie ksiąg.

Część ewidencyjna jako księga zgodnie z KKS i sankcja

Obecnie księgami są m.in. ewidencje (art. 53 §21 pkt 3 KKS). Zatem część ewidencyjna JPK_VAT spełnia te przesłanki.

Dodatkowo nowo dodany art. 61 KKS, wskazuje na sankcje w związku z błędami w części ewidencyjnej JPK_VAT:

  • Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (art. 61 §1 KKS).
  • W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 61 §2 KKS).

Błąd w części ewidencyjnej oznacza korektę wraz z czynnym żalem

Niestety, obecne brzmienie przepisów wskazuje, że dokonując korekty części ewidencyjnej musisz złożyć czynny żal.

Na prawidłowość takiego postępowania wskazywało również samo MF wprawdzie nie formalnie, ale w wypowiedziach prasowych (odpowiedź MF na pytanie DGP – całość dostępna TUTAJ). MF planuje zmianę przepisów w tym zakresie.

Pamiętaj że dzięki tzw. tarczy antykryzysowej czynny żal możesz składać też w formie elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi np. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 16 §4 KKS).

Życzę Ci nieomylności w Twoich rozliczeniach!

Jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz24 grudnia 2020Komentarze (0)

Ostatnie kilka miesięcy były niezwykle aktywnym dla mnie czasem. Sporo postępowań, wiele ciekawych spraw, sporo sukcesów 🙂 To wszystko nie pozwoliło mi na aktywną działalność na blogu. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni.

Dziś składam Ci serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze. Życzę ci, aby najważniejszą frazą w Nowym Roku był powrót normalności.

Jeśli jeszcze nie wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tzw. mikropożyczki, nic straconego 🙂 W tym wpisie opiszę m.in. jakie są aktualne warunki skorzystania z pomocy, jaką jest mikropożyczka. Dodatkowo wskażę jakie są obecne warunki jej umorzenia.

Pamiętaj, że mamy już do czynienia z 4 wersją tzw. tarczy antykryzysowej. Obecnie jest to Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z zm., dalej: „Tarcza„).

Najistotniejszą dla Ciebie zmianą wynikająca z nowej tarczy, jest zmiana warunków umorzenia pożyczki, ale o tym za chwilę.

Dla kogo mikropożyczka – kryteria przyznania

Wniosek o mikropożyczkę może złożyć przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.  Dodatkowo, w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (art. 15zzd ust. 1 Tarczy).

Przykładowo, jeśli jesteś na tzw. samozatrudnieniu, nie zatrudniasz osób i spełniasz wskazany wyżej warunek nr 2, możesz wnioskować o mikropożyczkę.

Gdzie złożyć wniosek o mikropożyczkę?

Jak wskazuje Tarcza, Wniosek o mikropożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. Oczywiście możemy tego dokonać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (art. 15zzd ust. 2 Tarczy).

Więcej informacji w tym zakresie oraz kompleksową instrukcję dotyczącą złożenia wniosku o mikropożyczkę w formie elektronicznej znajdziesz w naszym wideoporadniku dostępnym TUTAJ.

Mikropożyczka – jaka kwota?

Tarcza przyznaje Ci prawo wnioskowania o środki w wysokości do 5 000 zł.

Jeśli uznasz, że wystarczające wsparcie dla Twojego biznesu to kwota 2 tyś. złotych, nie ma przeszkód, abyś zawnioskował o taką kwotę (art. 15zzd ust. 3 Tarczy).

W jaki sposób wydać środki z mikropożyczki?

Pożyczka przyznawana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ust. 1 Tarczy). Nie wydaje się zatem, aby wydanie środków z pożyczki np. na prywatne potrzeby było realizacją wskazanej przesłanki.

Zweryfikuj swoje bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zachowaj dokumenty potwierdzające ich poniesienie. Z kolei, jeśli uznasz, że potrzebujesz kolejnego laptopa, czy też nowego programu komputerowego, aby świadczyć usługi, to moim zdaniem wypełniasz w/w przesłankę.

Co więcej, w mojej ocenie, „najbezpieczniejszym” bieżącym kosztem prowadzenia Twojej działalności, jest np. najem biura.

Mikropożyczka a umorzenie – ważna zmiana

Obecnie, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że będziesz prowadził działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (art. 15zzd ust. 7 Tarczy). W poprzedniej wersji Tarczy, konieczne było, abyś dodatkowo złożył wniosek o umorzenie pożyczki.

Oświadczając w nim, że prowadziłeś działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Dokonana zmiana jest niezwykle istotna i należy ocenić ją pozytywnie. Dzięki temu, nie musisz teraz pilnować terminów oraz składać wniosku.

Wystarczy, abyś prowadził swoją działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, wówczas pożyczka zostanie umorzona „automatycznie”.

Umorzona pożyczka a przychód

Jeśli Twoja pożyczka została umorzona, to świetna wiadomość i nie musisz obawiać się, uznania kwoty umorzenia jako przychodu. Jak wskazuje art. 15zzd ust. 10 Tarczy – przychód z tytułu umorzenia pożyczki, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Życzę Ci powodzenia w uzyskaniu mikropożyczki i liczę, że następnie zostanie Ci ona umorzona 🙂

Poniżej zdjęcie z mojej ostatniej wizyty w Parku w Młochowie im. Janusza Grzyba, który uznaje za nasze lokalne małe Łazienki Królewskie.