Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

O zawieszeniu biegu przedawnienia chciałem opowiedzieć Ci już jakiś czas temu. Niestety natłok spraw pozwolił mi dopiero teraz zająć się tym tematem. Organy podatkowe dosyć często kontrolują okresy tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Aby wyegzekwować określony podatek, często starają się doprowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przesłanki zawieszenia biegu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:

  1. wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
  2. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
  3. wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
  4. doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  5. doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm.);
  6. wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

Zatem, jeśli organ podatkowy chce doprowadzić do zawieszenia biegu przedawnienia, musi zastosować jedną ze wskazanych przesłanek. Dziś skupię się jednak tylko na przesłance związanej z wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Dlaczego?

Ponieważ ta przesłanka bardzo często jest wykorzystywana przez organy podatkowe do zawieszenia biegu przedawnienia.

I bardzo często jest nadużywana….

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu przedawnienia

Ordynacja podatkowa określa tryb postępowania, który powoduje, że dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia.

Organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego najpóźniej z upływem terminu przedawnienia (art. 70c Ordynacji podatkowej).

Oznacza to, że:

  • zawiadomienie wydaje organ właściwy w sprawie danego zobowiązania podatkowego,
  • zawiadomienie powinno wskazywać za zawieszenie biegu terminu przedawnienia,
  • powinno być doręczone najpóźniej z upływem terminu przedawnienia.

Jeśli więc organ prawidłowo zawiadomi o wszczęciu postępowania karnego skarbowego w sprawie, jest w stanie skutecznie zawiesić bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wszystko sprowadza się jednak, czym jest prawidłowe doręczenie?

Jeśli Twoją sprawę od początku prowadzi pełnomocnik, pytanie sprowadza się więc do tego, komu organ musi takie zawiadomienie doręczyć.

Pełnomocnikowi czy podatnikowi?

Kwestia ta była przez lata przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Możesz również znaleźć w tej sprawie rozbieżne orzeczenia sądowe.

Ważna uchwała

Punktem przełomowym w tej sprawie stała się tegoroczna uchwała 7 sędziów NSA.

Dlaczego?

Wskazuje ona bowiem, jak prawidłowo doręczyć zawiadomienie o zawieszeniu biegu przedawnienia. Wskazuje również jakie konsekwencje ma doręczenie tego zawiadomienia niewłaściwemu podmiotowi.

Pierwsze teza dotyczy warunków prawidłowego zawiadomienia.

“Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c [Ordynacji podatkowej] zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony.”

Zatem, jeśli w Twojej sprawie jest ustanowiony pełnomocnik, to on powinien otrzymać zawiadomienie o zawieszeniu biegu przedawnienia.

A co się stanie, gdy otrzymasz zawiadomienie bezpośrednio? Takie doręczenie, zdaniem NSA, nie jest skuteczne.

“Przede wszystkim należy podkreślić, że przepisy dotyczące doręczeń mają m. in. funkcje gwarancyjne dla strony. Tak je należy postrzegać. Strona po to ustanawia pełnomocnika, aby ten prowadził jej sprawę. (…)

Stąd też wszelkie pisma kierowane przez organ podatkowy powinny być kierowane do pełnomocnika. Doręczenie wprawdzie jest czynnością materialno-techniczną, regulowaną przez przepisy procesowe. Wywołuje jednak daleko idące skutki materialnoprawne. W przypadku bowiem doręczenia zawiadomienia o prawidłowej treści, które spełnia przesłanki formalne oraz przesłanki materialnoprawne, co do rzeczywistego przebiegu zdarzeń, przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, dochodzi do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. W żaden sposób zatem nie można uchybienia w zakresie naruszenia art. 145 § 2 O.p. oceniać w charakterze wpływu na wynik sprawy. Brak prawidłowego doręczenia zawsze w sposób istotny rzutuje na rozstrzygnięcie.

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2019 r., sygn. I FPS 3/18

Skutki uchwały NSA

Co to w praktyce oznacza?

Jeśli organ doręczył zawiadomienie Tobie, a nie Twojemu pełnomocnikowi, takie zawiadomienie nie zostało skutecznie doręczone. Nie doszło więc do zawieszenia biegu przedawnienia Twojego zobowiązania.

Co więcej, sądy nie powinny badać, czy to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy. NSA uznał, że brak prawidłowego doręczenia zawsze rzutuje na wynik sprawy.

To z kolei w wielu sytuacjach może oznaczać brak obowiązku zapłaty.

Co dalej?

Tezy uchwały NSA znalazły już swoje odzwierciedlenie w tezach wyroków sądów administracyjnych. Możesz więc wykorzystać je w swojej sprawie.

“Skoro prawidłowo ustanowionemu pełnomocnikowi podatnika nie doręczono zawiadomienia o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego reprezentowanego przez niego podatnika, nie nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia.”

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 18 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Go 127/19.

Podobne stanowisko znajdziesz w szeregu innych wyroków. Możesz więc zajrzeć do wyroków WSA w Opolu z 15 maja 2019 r., sygn. I SA/Op 366/18  oraz I SA/Op 293/18. Więcej orzeczeń w tym zakresie znajdziesz w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Jeśli masz podobną sprawę, po prostu napisz do mnie. Może będę w stanie pomóc.

zawieszenie biegu przedawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Ostatnie dwa tygodnie stały u mnie pod znakiem przesłuchań i rozpraw. Jednocześnie dostarczyły one materiału na kolejne wpisy 🙂

Dziś kilka słów o sprawie, którą miałem przyjemność doprowadzić do szczęśliwego końca.
Sprawa jest o tyle ważna, gdyż dotyczy wielu organizacji pozarządowych prowadzących działalność charytatywną. Jest ona szczególnie ważna dla fundacji i stowarzyszeń, która otrzymują różne darowizny, a następnie sprzedają je na aukcjach charytatywnych.

A przedmiotem sporu darowizna nieruchomości na cele statutowe i jej późniejsza sprzedaż.

Co było przedmiotem sporu?

Organizacja pozarządowa otrzymywała w spadku lub darowiźnie nieruchomości. Zamiarem organizacji była darowizna nieruchomości na cele statutowe, a więc przekazanie jej podopiecznym tej organizacji.

Niestety w niektórych sytuacjach stan nieruchomości lub jej lokalizacja nie pozwalała na jej przekazanie wychowankom organizacji. W takim przypadku organizacja sprzedawała nieruchomość, a środki z jej sprzedaży przeznaczała na pomoc wychowankom i inne cele statutowe.

Razem  z organizacją postanowiliśmy upewnić się, że w obu sytuacjach może on korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. Złożyliśmy więc wniosek o  interpretację indywidualną.

I zaczęły się kłopoty…

Ze zwolnienia z podatku dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT).

Organ uznał, że darowizna nieruchomości na rzecz organizacji nie korzysta ze zwolnienia, gdyż jej celem była sprzedaż a nie cele statutowe.

Darowizna nieruchomości na cele statutowe ze zwolnieniem

Postanowiliśmy zaskarżyć tę interpretację. O tym jak możesz to zrobić przeczytasz we wpisie Jak zaskarżyć interpretację indywidualną? Już WSA w Warszawie w wyroku 4 listopada 2016 r. uznał nasze racje.

Sąd podkreślił, że:

spieniężenie darowanej nieruchomości w stanie faktycznym sprawy jest w sensie decyzyjnym i od strony faktycznej jedynie zdarzeniem pośredniczącym, pozbawionym samoistnego znaczenia. Wspomniana sprzedaż usytuowana jest w ciągu działań, które dla oceny prawnej trzeba ze sobą łączyć, gdyż dokonując tej transakcji Stowarzyszenie – zgodnie z opisem wynikającym z wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – nie odstępowało od wcześniej zadeklarowanego przeznaczenia tego dochodu na działalność statutową. W ostatecznym zaś rachunku działania Stowarzyszenia w tym zakresie ukierunkowane są na osiągnięcie określonych w przepisie celów społecznie użytecznych. 

Organ postanowił jednak skierować sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Sprawa znalazła szczęśliwe zakończenie 20 marca 2019 r.  NSA w całości zgodził się z naszą argumentacją. Uznał, że kuriozalne byłoby różnicowanie sytuacji , w której stowarzyszenie przekazuje wychowanko nieruchomość bezpośrednio, od tej gdy przekazuje im środki z jej sprzedaży.

Nie ukrywam, że ta sprawa jest dla mnie źródłem sporej satysfakcji. Pokazała bowiem, że fiskalizm ma swoje granice, a cele społecznie użyteczne ważniejsze niż zawężająca wykładnia przepisów o zwolnieniach.

Wyrok ten jest ważny również dla fundacji i stowarzyszeń organizujących aukcje darowanych przedmiotów (np. dzieł sztuki). Potwierdza bowiem pośrednio możliwość zastosowania zwolnienia również w tych sytuacjach.

Jej późniejsza sprzedaż też….

Pamiętaj, że samo przeznaczanie dochodu że sprzedaży na cele statutowe również daje prawo do zwolnienia w podatku dochodowym. Kwestia ta nie budzi większych wątpliwości.

Wskazuje na to interpretacja indywidualna z 28 maja 2015 r., sygn. akt IPPB5/4510-198/15-4/KS:

Wnioskodawca przeznaczając środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkań będących przedmiotem darowizny na realizację swoich celów statutowych wypełnia przesłanki zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy, do przedmiotowych dochodów Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie z opodatkowania.

Miłego dnia  🙂

 

Wyrok NSA z 20 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 770/17

Darowizna nieruchomości na cele statutowe

Naczelny Sąd Administracyjny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wielkanocne Życzenia

Wojciech Pietrasiewicz19 kwietnia 2019Komentarze (0)

Za oknem piękna pogoda, a przed nami świąteczny czas.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt  spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze.

Życzę Ci, aby świąteczny okres był czasem odpoczynku i refleksji.

A po Świętach do zobaczenia na blogu 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Jaka ochrona z interpretacji?

Wojciech Pietrasiewicz11 marca 2019Komentarze (0)

Czy zastanawiasz się jaka przysługuje Ci ochrona z interpretacji, które posiadasz? Niedawno wspominałem o najważniejszych sprawach związanych z zaskarżaniem interpretacji. Zajrzyj koniecznie do mojego wpisu Jak zaskarżyć interpretację indywidualną? Natomiast, dziś kilka słów o ważnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zawiera wskazówki o tym jak kształtuje się ochrona z interpretacji.

Wyrok został ogłoszony 28 stycznia 2019 r., a ja całkiem niedawno dotarłem do jego uzasadnienia.

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych a VAT

Sprawa dotyczyła reklasyfikowania sprzedaży nieruchomości (kompleksu handlowo-rozrywkowego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Strony uznały tę transakcję za sprzedaż nieruchomości opodatkowaną VAT, zaś organ podatkowy – za ZCP. Sprzedaż ZCP nie podlega VAT. Na tej podstawie organ zakwestionował prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy nieruchomości. Uznał bowiem, że faktura wystawiona pomiędzy stronami nie dokumentuje czynności opodatkowanej VAT.

Jest to jedna z wielu spraw dotyczący kwalifikacji sprzedaży nieruchomości dla potrzeb VAT. Sam miałem okazję pomagać swoim klientom w kilku takich sprawach.

Sąd w tej sprawie uznał, że podatnicy prawidłowo zaklasyfikowali sprzedaż nieruchomości jako czynność opodatkowaną VAT. Podkreślił, że sam fakt przejęcia budynku handlowego wraz z najmami oraz to, że był on istotnym aktywem sprzedającego, nie wpływa na klasyfikację transakcji jako sprzedaży nieruchomości. Takich wyroków znajdziesz już sporo w bazie orzeczeń. Minister Finansów wydał w tej sprawie również objaśnienia, które rozwiewają kilka wątpliwych kwestii.

Jaka ochrona z interpretacji?

Ale nie o tym chciałem Ci powiedzieć.

Wyrok NSA zawiera bowiem ważne tezy, które dotyczą nie tylko podatników sprzedających nieruchomości komercyjne. Mogą dotyczyć Ciebie i każdego innego podatnika.

Chodzi o moc ochronną, jaką daje interpretacja indywidualna.

Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może Ci szkodzić. Zastosowanie się do interpretacji zawsze zwalnia Cię z obowiązku zapłaty odsetek od zaległości, czy konsekwencji karnych skarbowych, nawet gdy organ w postępowaniu zajmie inne stanowisko niż to wyrażone w interpretacji. Jeśli zdarzenie miało miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty podatku.

Z moich doświadczeń wynika, że organy podatkowe często próbują kwestionować moc ochronną interpretacji, szukając “dziury w całym”. Nawet drobna nieścisłość we wniosku o interpretację, może więc być dla organów podstawą do twierdzenia, że Twoja interpretacja w ogóle nie chroni przed odmiennym podejściem organów podatkowych.

NSA wyraźnie wskazuje, że drobne różnice niemające wpływu na obraz zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, nie mogą wpływać na to jaka jest ochrona z interpretacji. Za takie okoliczności w tej sprawie NSA uznał to, że transakcja została zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz to, że sprzedający nie posiadał pracowników (a podkreślał we wniosku, że w ramach transakcji nie przejdzie zakład pracy).

Ważne tezy NSA

Ważne tezy NSA, które warto zapamiętać dotyczą właśnie zakresu ochrony.

Sąd uznał bowiem, że:

(…) tylko istotne rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, a stanem rzeczywistym ustalonym w trakcie postępowania podatkowego mogą uzasadniać nieuwzględnienie tej interpretacji …

NSA podkreślił również, ważną rolę gwarancyjną interpretacji oraz to, że odstępstwo od tej roli może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach:

Wyrażona w art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.; dalej: O.p.) zasada nieszkodzenia, jako mająca swoje źródło w konstytucyjnej zasadzie zaufania do organu, realizuje gwarancyjny charakter interpretacji podatkowych. Odstępstwo od zasady z art. 14k § 1 O.p. powinno być zatem wyjątkiem a nie regułą.

Wyrok NSA z 28 stycznia 2019 r., sygn. I FSK 293/17

Pamiętaj o tych wnioskach NSA i oby w przyszłości nie przydały Ci się 🙂

A jeśli organy podatkowe podważają Twoją interpretację, skontaktuj się ze mną. Może będę w stanie pomóc.

jaka ochrona z interpretacji
Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Dowody zdobyte nielegalnie

Wojciech Pietrasiewicz28 lutego 2019Komentarze (0)

W części Ciekawe orzeczenia zamierzam umieszczać ważne wyroki, które mogą wpłynąć na Twoje prawa i obowiązki w kontroli, czy postępowaniu podatkowym. Czasem będzie to tylko teza orzeczenia, a czasem jego szczegółowy opis.

Dziś pierwszy z nich 🙂

Zagadnienie, które rozważał sąd dotyczyło tego, czy dowody zdobyte nielegalnie mogą być dowodem sprawach podatkowych. 7 lutego 2019 r. zapadł ważny wyrok NSA w tej sprawie. Miałem napisać o nim wcześniej, ale ostatecznie postanowiłem zaczekać na pisemne uzasadnienie. Znajdziesz je w bazie orzeczeń.

Dowody zdobyte nielegalnie

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozważał, czy organ podatkowy w postępowaniu podatkowym ma obowiązek analizować legalność dowodów zebranych w innych postępowaniach. Kwestia ta budzi spore wątpliwości, a orzecznictwo dotychczas nie zawsze było korzystne dla podatników.

W badanej sprawie NSA odwołał się przede wszystkim do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyroku z 17 stycznia 2019 r. w sprawie C-310/16 Trybunał wskazał, że prawo bułgarskie zasadnie odmawia mocy dowodowej podsłuchom, na które zgodę wydał niewłaściwy sąd.

Trybunał podkreślił również, że:

obowiązek zapewnienia skutecznego poboru środków Unii nie zwalnia tychże sądów z konieczności poszanowania zasady legalności i praworządności, stanowiącej jedną z nadrzędnych wartości, na których opiera się Unia.

Na podstawie tego wyroku NSA uznał, że:

nie można utrzymać poglądu (…), że organy podatkowe są zwolnione od oceny legalności materiału dowodowego uzyskanego w wyniku czynności operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuraturę lub inne organy prowadzące postępowania w sprawach o przestępstwa albo przestępstwa skarbowe…

Dla Ciebie ważne jest, że organy podatkowe powinny badać legalność dowodów zebranych w toku innych postępowań. Jeśli tego nie zrobią, możesz zakwestionować decyzję wydaną w oparciu o dowody zdobyte nielegalnie lub których legalności nie zweryfikowano.

Sam protokół z przesłuchania – niewystarczający

Drugi ważny wniosek, który wynika z tego wyroku dotyczy formy, w jakiej organ podatkowy powinien pozyskać dowody z innych postępowań. NSA uznał, że organy podatkowe nie mogą opierać się na samej transkrypcji rozmów z podsłuchów. Zdaniem sądu, powinny mieć dostęp do nagrań takich rozmów.

Co więcej, podatnik powinien mieć możliwość weryfikacji zgodnie transkrypcji z nagraniem. Powinien mieć również prawo do oceny wartości dowodowej tych nagrań.

Dla Ciebie to bardzo ważne ustalenia, z których możesz dochodzić swoich uprawnień w postępowaniu podatkowym. Pamiętaj więc, że masz prawo kwestionować moc dowodów, które zostały zdobyte nielegalnie lub niezgodnie z procedurami. Masz też prawo żądać od organów dostępu do tych dowodów. W przypadku dowodów z podsłuchów – masz prawo do przesłuchania nagrań.

A jeśli potrzebujesz skonsultować swoją sytuację w kontroli podatkowej lub postępowaniu, po prostu napisz do mnie.

Wyrok NSA z 7 lutego 2019 r., sygn. I FSK 1860/17

Dowody zdobyte nielegalnie
Court of Justice w Victorii, Gozo, Malta

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl