Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jaka ochrona z interpretacji?

Wojciech Pietrasiewicz11 marca 2019Komentarze (0)

Czy zastanawiasz się jaka przysługuje Ci ochrona z interpretacji, które posiadasz? Niedawno wspominałem o najważniejszych sprawach związanych z zaskarżaniem interpretacji. Zajrzyj koniecznie do mojego wpisu Jak zaskarżyć interpretację indywidualną? Natomiast, dziś kilka słów o ważnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zawiera wskazówki o tym jak kształtuje się ochrona z interpretacji.

Wyrok został ogłoszony 28 stycznia 2019 r., a ja całkiem niedawno dotarłem do jego uzasadnienia.

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych a VAT

Sprawa dotyczyła reklasyfikowania sprzedaży nieruchomości (kompleksu handlowo-rozrywkowego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Strony uznały tę transakcję za sprzedaż nieruchomości opodatkowaną VAT, zaś organ podatkowy – za ZCP. Sprzedaż ZCP nie podlega VAT. Na tej podstawie organ zakwestionował prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy nieruchomości. Uznał bowiem, że faktura wystawiona pomiędzy stronami nie dokumentuje czynności opodatkowanej VAT.

Jest to jedna z wielu spraw dotyczący kwalifikacji sprzedaży nieruchomości dla potrzeb VAT. Sam miałem okazję pomagać swoim klientom w kilku takich sprawach.

Sąd w tej sprawie uznał, że podatnicy prawidłowo zaklasyfikowali sprzedaż nieruchomości jako czynność opodatkowaną VAT. Podkreślił, że sam fakt przejęcia budynku handlowego wraz z najmami oraz to, że był on istotnym aktywem sprzedającego, nie wpływa na klasyfikację transakcji jako sprzedaży nieruchomości. Takich wyroków znajdziesz już sporo w bazie orzeczeń. Minister Finansów wydał w tej sprawie również objaśnienia, które rozwiewają kilka wątpliwych kwestii.

Jaka ochrona z interpretacji?

Ale nie o tym chciałem Ci powiedzieć.

Wyrok NSA zawiera bowiem ważne tezy, które dotyczą nie tylko podatników sprzedających nieruchomości komercyjne. Mogą dotyczyć Ciebie i każdego innego podatnika.

Chodzi o moc ochronną, jaką daje interpretacja indywidualna.

Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może Ci szkodzić. Zastosowanie się do interpretacji zawsze zwalnia Cię z obowiązku zapłaty odsetek od zaległości, czy konsekwencji karnych skarbowych, nawet gdy organ w postępowaniu zajmie inne stanowisko niż to wyrażone w interpretacji. Jeśli zdarzenie miało miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty podatku.

Z moich doświadczeń wynika, że organy podatkowe często próbują kwestionować moc ochronną interpretacji, szukając “dziury w całym”. Nawet drobna nieścisłość we wniosku o interpretację, może więc być dla organów podstawą do twierdzenia, że Twoja interpretacja w ogóle nie chroni przed odmiennym podejściem organów podatkowych.

NSA wyraźnie wskazuje, że drobne różnice niemające wpływu na obraz zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, nie mogą wpływać na to jaka jest ochrona z interpretacji. Za takie okoliczności w tej sprawie NSA uznał to, że transakcja została zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz to, że sprzedający nie posiadał pracowników (a podkreślał we wniosku, że w ramach transakcji nie przejdzie zakład pracy).

Ważne tezy NSA

Ważne tezy NSA, które warto zapamiętać dotyczą właśnie zakresu ochrony.

Sąd uznał bowiem, że:

(…) tylko istotne rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, a stanem rzeczywistym ustalonym w trakcie postępowania podatkowego mogą uzasadniać nieuwzględnienie tej interpretacji …

NSA podkreślił również, ważną rolę gwarancyjną interpretacji oraz to, że odstępstwo od tej roli może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach:

Wyrażona w art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.; dalej: O.p.) zasada nieszkodzenia, jako mająca swoje źródło w konstytucyjnej zasadzie zaufania do organu, realizuje gwarancyjny charakter interpretacji podatkowych. Odstępstwo od zasady z art. 14k § 1 O.p. powinno być zatem wyjątkiem a nie regułą.

Wyrok NSA z 28 stycznia 2019 r., sygn. I FSK 293/17

Pamiętaj o tych wnioskach NSA i oby w przyszłości nie przydały Ci się 🙂

A jeśli organy podatkowe podważają Twoją interpretację, skontaktuj się ze mną. Może będę w stanie pomóc.

jaka ochrona z interpretacji
Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Dowody zdobyte nielegalnie

Wojciech Pietrasiewicz28 lutego 2019Komentarze (0)

W części Ciekawe orzeczenia zamierzam umieszczać ważne wyroki, które mogą wpłynąć na Twoje prawa i obowiązki w kontroli, czy postępowaniu podatkowym. Czasem będzie to tylko teza orzeczenia, a czasem jego szczegółowy opis.

Dziś pierwszy z nich 🙂

Zagadnienie, które rozważał sąd dotyczyło tego, czy dowody zdobyte nielegalnie mogą być dowodem sprawach podatkowych. 7 lutego 2019 r. zapadł ważny wyrok NSA w tej sprawie. Miałem napisać o nim wcześniej, ale ostatecznie postanowiłem zaczekać na pisemne uzasadnienie. Znajdziesz je w bazie orzeczeń.

Dowody zdobyte nielegalnie

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozważał, czy organ podatkowy w postępowaniu podatkowym ma obowiązek analizować legalność dowodów zebranych w innych postępowaniach. Kwestia ta budzi spore wątpliwości, a orzecznictwo dotychczas nie zawsze było korzystne dla podatników.

W badanej sprawie NSA odwołał się przede wszystkim do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyroku z 17 stycznia 2019 r. w sprawie C-310/16 Trybunał wskazał, że prawo bułgarskie zasadnie odmawia mocy dowodowej podsłuchom, na które zgodę wydał niewłaściwy sąd.

Trybunał podkreślił również, że:

obowiązek zapewnienia skutecznego poboru środków Unii nie zwalnia tychże sądów z konieczności poszanowania zasady legalności i praworządności, stanowiącej jedną z nadrzędnych wartości, na których opiera się Unia.

Na podstawie tego wyroku NSA uznał, że:

nie można utrzymać poglądu (…), że organy podatkowe są zwolnione od oceny legalności materiału dowodowego uzyskanego w wyniku czynności operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuraturę lub inne organy prowadzące postępowania w sprawach o przestępstwa albo przestępstwa skarbowe…

Dla Ciebie ważne jest, że organy podatkowe powinny badać legalność dowodów zebranych w toku innych postępowań. Jeśli tego nie zrobią, możesz zakwestionować decyzję wydaną w oparciu o dowody zdobyte nielegalnie lub których legalności nie zweryfikowano.

Sam protokół z przesłuchania – niewystarczający

Drugi ważny wniosek, który wynika z tego wyroku dotyczy formy, w jakiej organ podatkowy powinien pozyskać dowody z innych postępowań. NSA uznał, że organy podatkowe nie mogą opierać się na samej transkrypcji rozmów z podsłuchów. Zdaniem sądu, powinny mieć dostęp do nagrań takich rozmów.

Co więcej, podatnik powinien mieć możliwość weryfikacji zgodnie transkrypcji z nagraniem. Powinien mieć również prawo do oceny wartości dowodowej tych nagrań.

Dla Ciebie to bardzo ważne ustalenia, z których możesz dochodzić swoich uprawnień w postępowaniu podatkowym. Pamiętaj więc, że masz prawo kwestionować moc dowodów, które zostały zdobyte nielegalnie lub niezgodnie z procedurami. Masz też prawo żądać od organów dostępu do tych dowodów. W przypadku dowodów z podsłuchów – masz prawo do przesłuchania nagrań.

A jeśli potrzebujesz skonsultować swoją sytuację w kontroli podatkowej lub postępowaniu, po prostu napisz do mnie.

Wyrok NSA z 7 lutego 2019 r., sygn. I FSK 1860/17

Dowody zdobyte nielegalnie
Court of Justice w Victorii, Gozo, Malta

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną?

Wojciech Pietrasiewicz21 stycznia 2019Komentarze (0)

Nie znam zbyt wielu klientów, którzy nie posiadają żadnej interpretacji indywidualnej. Wiele z nich jest na pewno pozytywnych, ale prawdopodobnie część z nich negatywnych. Zatem, jak zaskarżyć interpretację indywidualną?

Dziś spróbuję Ci to przybliżyć.

Zacznę od tego, że skargę na interpretację indywidualną możesz złożyć samodzielnie bez wsparcia profesjonalistów. Dopiero ewentualna skarga kasacyjna musi być sporządzona w sprawach podatkowych przez doradcę podatkowego ewentualnie radcę prawnego lub adwokata. Jednak ze względów, o których opowiem Ci już za chwilę, zachęcam Cię do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika już na tym etapie.

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – forma

Pamiętaj, że skarga na interpretacje indywidualną powinna zawierać określone elementy.

Przede wszystkim musi zawierać:

 • wskazanie zaskarżonej interpretacji (jej data i sygnatura);
 • oznaczenie organu, który ją wydał;
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Poza tym skarga musi spełniać wymogi pisma w postępowaniu. Musi więc zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • Twoje dane (w tym adres do doręczeń);
 • oznaczenie rodzaju pisma (czyli słowo “skarga”);
 • osnowę wniosku lub oświadczenia (czyli to o co wnioskujesz zaskarżając interpretację np. o jej uchylenie);
 • Twój podpis;
 • wymienienie załączników (wśród załączników powinien znaleźć się odpis skargi dla strony przeciwnej).

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – zarzuty

Twoja skarga na interpretację musi zawierać zarzuty. Pamiętaj jednak, że Twoje zarzuty muszą być sformułowana w ściśle określony sposób.
Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Dlatego swoją skargę musisz przygotować bardzo starannie.

Swoją skargę możesz oprzeć na zarzucie:

 • naruszenia przepisów postępowania,
 • dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Z mojego doświadczenia zarzut naruszenia przepisów postępowania pojawia się wtedy gdy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w oparciu o inny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe niż przedstawione we wniosku. Zdarza się tak niekiedy, gdy organ korzystając z Twojego dorobku orzeczniczego w podobnych sprawach, nie dostrzega istotnych różnic w opisie Twojego stanu faktycznego.

Znacznie częściej Twoje zarzuty będą dotyczyć błędnej wykładni przepisu, który był przedmiotem interpretacji lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Musisz pamiętać, że te dwa zarzuty powinny być stosowane w rożnych sytuacjach.

Błędna wykładnia ma w szczególności miejsce wtedy, gdy organ inaczej niż Ty rozumie treść przepisu, który był przedmiotem interpretacji. Przykładowo, spór może dotyczyć znaczenia jakiegoś pojęcia stosowanego ww przepisach prawa podatkowego lub interpretacji treści całego przepisu.

Niewłaściwa ocena co do zastosowania przepisu często sprowadza się do odmiennej oceny czy w przedstawionym przez Ciebie we wniosku stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym zastosowanie ma dany przepis prawa podatkowego. Błędna ocena może sprowadzać się do tego, że dany przepis ma lub wręcz przeciwnie – nie ma zastosowania w Twojej sytuacji.

Czasem prawidłowe skonstruowanie zarzutu może więc nastręczać trudności i może wymagać wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu skargi na interpretację indywidualną, po prostu napisz do mnie.

Pamiętaj o kilku wskazówkach, które pomogą Ci we właściwym skonstruowaniu zarzutu:

 • musisz precyzyjnie powołać przepis, który Twoim zdaniem został błędnie zinterpretowany przez organ lub niewłaściwie oceniono, czy powinien on mieć zastosowanie. Wskaż konkretny artykuł, ustęp i punkt lub inna jednostkę, która pozwoli sądowi zidentyfikować przepis będący przedmiotem sporu,
 • wskaż dokładnie,na czym polega błąd organu w wydanej interpretacji tzn. na czym polega błędna wykładnia przepisu wykładanego w interpretacji, lub dlaczego organ dokonał niewłaściwej oceny co do zastosowania tego przepisu,
 • pamiętaj o rzetelnym uzasadnieniu swojego zarzutu i przedstawieniu swojego stanowiska.

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – termin

Termin do złożenia skargi w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej. Jeśli więc nie zgadzasz się z jej treścią, musisz wysłać swoją skargę w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Datą wniesienia skargi do sądu jest dzień złożenia skargi do organu właściwego bądź nadania jej na poczcie (wyrok WSA w Gdańsku z 16 maja 2018 r., sygn. I SA/Gd 271/18)

Pamiętaj, aby wysłać ją za potwierdzeniem nadania – musisz mieć dowód potwierdzający, kiedy wysłano skargę. Jeśli wyślesz swoją skargę za potwierdzeniem odbioru, będziesz mieć informację, kiedy dotarła do organu.

Pamiętaj, że skargę na interpretację indywidualną kierujesz do właściwego sądu administracyjnego, ale wysyłasz ją do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał interpretację. W razie wątpliwości wskazówki dotyczące sposobu i terminów złożenia skargi na interpretację znajdziesz w pouczeniu w ostatniej części interpretacji.

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – inne formalności

Z innych ważnych spraw związanych ze złożeniem skargi musisz pamiętać o uiszczeniu wpisu. W przypadku skargi składanej do wojewódzkiego sądu administracyjnego obecnie wpis wynosi 200 zł.

Jeśli reprezentujesz osobę prawną lub jednostek organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, musisz dodatkowo wykazać, że jesteś osobą uprawnioną do złożenia skargi. W zależności od formy upoważnienia musisz dołączyć do skargi pełnomocnictwo (z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa) lub inne dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienie do złożenia skargi.

Powodzenia 🙂

jak zaskarżyć interpretację
Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Toruniu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Otrzymaj kalendarz na 2019 r.

Wojciech Pietrasiewicz07 stycznia 20193 komentarze

Dziś mam dla Ciebie, upominek – kalendarz MVP TAX na 2019 r., który masz szansę otrzymać spełniając dwa proste warunki. Co musisz zrobić?

Warunek 1 – zapisz się na mojego bloga

Jeśli subskrybujesz blog Kontrola podatkowa w firmie, spełniasz warunek nr 1 :). Co więcej, informacja ta dotarła do Ciebie szybciej niż do wszystkich innych!

Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego bloga możesz to możesz zapisać się na niego. Po prostu poczekaj, aż wyświetli się pole do subskrypcji i wpisz tam swój adres e-mail. Otrzymasz wtedy e-mail, w którym musisz potwierdzić subskrypcję. Sprawdź folder SPAM, czasami tam wpadają maile informacyjne z mojego bloga.

Warunek 2 – zostaw komentarz

Mój blog niedawno wystartował i chciałbym dowiedzieć się, które tematy z zakresu kontroli, czy postępowań podatkowych są dla Ciebie najważniejsze.

Dlatego drugim warunkiem jest zostawienie komentarza pod tym wpisem z propozycją kolejnych tematów na moim blogu Kontrola podatkowa w firmie

Spośród najciekawszych komentarzy/propozycji tematów 14 stycznia o godz. 12.00 wybiorę co najmniej jedną osobę, która otrzyma firmowy kalendarz (wskażę ją w komentarzu do wpisu).

A wygląda on tak:

Kalendarz 2019


Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Kontrola celno-skarbowa – o czym pamiętać?

Wojciech Pietrasiewicz31 grudnia 2018Komentarze (0)

Kontrola celno-skarbowa funkcjonuje już od jakiegoś czasu, ale musisz pamiętać, że różni się ona istotnie od kontroli podatkowej. O ile kontroli podatkowej doświadcza prawie każdy przedsiębiorca, o tyle kontrola celno-skarbowa przynajmniej w założeniu powinna być rzadziej Twoim udziałem.

Dlaczego?

Przede wszystkim kontrola celno-skarbowa funkcjonuje od niedawna, więc jeszcze stosunkowo niewielu przedsiębiorców było już kontrolowanych przez organy celno-skarbowe.

Po drugie, w założeniu kontrola celno-skarbowa ma dotyczyć spraw poważniejszych i bardziej skomplikowanych. Powinno to ograniczać ilość tego typu kontroli.

Moja praktyka wskazuje jednak, że kontrole celno-skarbowe weryfikują również bieżące rozliczenia “zwykłych” podatników. Nie myśl więc, że kontrola celno-skarbowa dotyczy tylko podmiotów zaangażowanych w działalność przestępczą lub prowadzących działalność w tzw. wrażliwych sektorach.

Czym więc różni się kontrola celno-skarbowa od kontroli podatkowej?

Kontrola celno-skarbowa – inne organy

Kontrolę podatkową zazwyczaj prowadzi naczelnik Twojego urzędu skarbowego. Oczywiście w praktyce są to upoważnieni przez naczelnika kontrolujący.

Z kolei Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Kontrolę celno-skarbową wykonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego. Może on prowadzić kontrolę na terenie całego kraju. On również działa przez swoich funkcjonariuszy.

Ograniczone prawa kontrolowanego

W kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania ograniczenia nałożone na kontrolujących wynikające z przepisów rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców. Oznacza to w szczególności, że nie otrzymasz zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli i nie będziesz mógł wnieść sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności. Nie stosują się również ograniczenia dotyczące czasu trwania kontroli.

Wynik kontroli

Kontrole celno-skarbowe dotyczące przestrzegania przepisów prawa podatkowego kończą się wynikiem kontroli. Nie możesz wnieść zastrzeżeń do wyniku kontroli. Masz jedynie prawo do skorygowania deklaracji podatkowej za kontrolowany okres. Jeśli skorygujesz deklarację, a organ uwzględni Twoją korektą, kontrola celno-skarbowa kończy się. Jeśli nie, kontrola przekształci się w postępowanie podatkowe.

W przypadku protokołu kontroli masz uprawnienia do wniesienia zastrzeżeń, w których często podważane są ustalenia kontrolujących. Wspominałem o tym we wpisie Dlaczego warto składać zastrzeżenia do protokołu? W kontroli celno-skarbowej nie masz tego uprawnienia.

Inne zasady korekty deklaracji

Pamiętaj, że Twoje prawo do korekty deklaracji kształtuje się nieco inaczej w przypadku, gdy toczy się u Ciebie kontrola celno-skarbowa.

Jeśli kontrola dotyczy przestrzegania przepisów prawa podatkowego, masz dwie “szanse” na dokonanie korekty deklaracji.

Po pierwsze, możesz dokonać korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

Takiej korekty nie możesz dokonać w tym terminie przy kontroli podatkowej prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego (możesz jej dokonać zanim kontrola podatkowa zostanie wszczęta).

Prawo do korekty ma skłonić Cię do podjęcia działania i ewentualnego poprawienia deklaracji zanim kontrola celno-skarbowa się zakończy. Ma to w założeniu ułatwić pracę kontrolującym.

Po drugie, swoją deklarację możesz skorygować w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. W tym momencie masz już informacje od kontrolujących o zidentyfikowanych przez nich nieprawidłowościach. Jeśli zgadzasz się z nimi, w tym terminie możesz dokonać korekty deklaracji. Jeśli masz inne zdanie, pozostaje Ci kontynuowanie sporu i oczekiwanie na decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

A co potem?

Jeśli nie skorygujesz deklaracji w terminie zgodnie z wynikiem kontroli, przekształci się ona w postępowanie podatkowe. Zmierzać ono będzie do wydania decyzji w Twojej sprawie. Otrzymasz postanowienie o przekształceniu się zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postępowanie prowadził będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli.

A potem decyzja ….

Oczywiście w toku postępowania podatkowego organ może w całości przyjąć za właściwe Twoje stanowisko i umorzyć postępowanie w sprawie. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale jednak zdarza się!

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw z zakresu cen transferowych udało nam się doprowadzić do umorzenia postępowania uzasadniając ekonomicznie prawidłowość przyjętej przez podatnika metodologii kalkulacji ceny. Czasem warto jest więc szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko już w trakcie postępowania – przed wydaniem decyzji.

Mam nadzieję, że informacje te pomogą Ci zorientować się w specyfice kontroli celno-skarbowych. Więcej informacji w kolejnych wpisach:)

A jeśli potrzebujesz pomocy w związku z toczącymi się u Ciebie kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi, skontaktuj się ze mną. 

Dziś ostatni dzień 2018 r., więc życzę Ci szampańskiej zabawy sylwestrowej, a w Nowym Roku sił i wytrwałości w mierzeniu się z kolejnymi wyzwaniami podatkowymi i nie tylko 🙂

kontrola celno-skarbowa

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl